Algemene Voorwaarden I Shine Today

Tot stand gekomen op 17 februari 2017.

Algemene Voorwaarden I Shine Today, gevestigd aan Maanlander 13, 3824MN, te Amersfoort, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60437863.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

I Shine Today: I Shine Today, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60437863.

Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die I Shine Today beauty and skincare voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en I Shine Today, waarbij in het kader van een door de I Shine Today georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en I Shine Today, waarbij in het kader van een door de I Shine Today georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen I Shine Today en de Opdrachtgever.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en I Shine Today.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Opdrachtgever zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

Opdrachtgever: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1. Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen I Shine Today en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met I Shine Today, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien I Shine Today niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat I Shine Today in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden I Shine Today en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met I Shine Today zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Alle aanbiedingen en/of offertes van I Shine Today zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

2.3 De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

2.4 I Shine Today kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.5 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is I Shine Today daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij I Shine Today anders aangeeft.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht I Shine Today niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van I Shine Today.

Artikel 4. Beëindiging overeenkomst

4.1 I Shine Today en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

4.2 Zowel I Shine Today als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 5. Duur overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 6. Wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt I Shine Today de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. I Shine Today zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal I Shine Today de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

6.4 Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal I Shine Today daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal I Shine Today proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

6.5 I Shine Today zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan I Shine Today kunnen worden toegerekend.

6.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en I Shine Today zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst

7.1 I Shine Today zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 I Shine Today heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 I Shine Today heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

7.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft I Shine Today het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is I Shine Today niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

7.5 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft I Shine Today het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.6 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan I Shine Today.

7.7 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft I Shine Today het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.8 De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Prijzen en tarieven

8.1 Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

8.2 Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

8.3 De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.4 Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

8.5 Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van I Shine Today.

8.6 Van alle bijkomende kosten zal I Shine Today tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Opdrachtgever door kunnen worden berekend.

Artikel 9. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

9.1 Indien I Shine Today bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is I Shine Today gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

9.2 Indien I Shine Today het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

9.3 Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op I Shine Today rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • I Shine Today alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht;

9.4 De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

9.5 I Shine Today zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. I Shine Today zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 10. Koop en/of Dienstverlening op afstand

10.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument.

10.2 Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

10.3 Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft I Shine Today het recht de Opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

10.4 Ingeval van Koop op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de I Shine Today geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

10.5 In geval van Koop op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien I Shine Today het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

10.6 Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

10.7 Indien I Shine Today niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door I Shine Today geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien I Shine Today in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

10.8 De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het door I Shine Today geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.

10.9 Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien I Shine Today met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra I Shine Today de Dienst volledig heeft verricht.

10.10 Indien de Opdrachtgever de geleverde zaken terugzendt, dient de Opdrachtgever de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Opdrachtgever.

10.11 Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Opdrachtgever verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Opdrachtgever I Shine Today heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

10.12 Indien de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort I Shine Today uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

10.13 Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt I Shine Today de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort I Shine Today uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien I Shine Today en de Opdrachtgever overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van I Shine Today. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Opdrachtgever gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

10.14 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • onroerende goederen;
 • financiële diensten;
 • diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop I Shine Today geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • verzegelde producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
 • hygiënische producten waarvan de Opdrachtgever de zegel heeft verbroken;
 • producten en/of diensten die met de instemming van de Opdrachtgever al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • producten en/of diensten op maat gemaakt.

Artikel 11. Levering

11.1 Levering ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

11.2 Levering ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Opdrachtgever.

11.3 Levering vindt plaats op locatie van I Shine Today of op het door de Opdrachtgever opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

11.4 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

11.5 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

11.6 Indien de Opdrachtgever op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 12 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

12.1 De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door I Shine Today opgegeven termijn.

12.2 Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

12.3 Indien I Shine Today gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan I Shine Today heeft verstrekt.

12.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever I Shine Today schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij I Shine Today alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

12.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat I Shine Today zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat I Shine Today binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 13. Annulering

13.1 De Opdrachtgever  heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

13.2 In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van:

 • 1 werkdag voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
 • 2 werkdagen voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;

13.3 Ten aanzien van Consumenten geldt dat I Shine Today alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening mag brengen.

13.4 In geval van overmacht is de Opdrachtgever is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 14. Risico-overgang consumenten

14.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van consument.

14.2 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van I Shine Today.

14.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 15. Risico-overgang bedrijven

15.1 Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf.

15.2 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van I Shine Today.

15.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 16. Betaling

16.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door I Shine Today aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een pinautomaat of factuur.

16.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

16.3 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door I Shine Today aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

16.4 De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

16.5 I Shine Today is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

16.6 I Shine Today en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

16.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

16.8 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

16.9 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van I Shine Today en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens I Shine Today onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17. Incassokosten

17.1 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

17.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft I Shine Today, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

17.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft I Shine Today, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

17.4 Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft I Shine Today pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat I Shine Today de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

17.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Tegoedbon

18.1 Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij I Shine Today.

18.2 De Opdrachtgever dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

18.3 Een Tegoedbon is na uitgifte geldig voor de duur van 1 jaar.

18.4 Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

18.5 In geval van Koop en/of dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

19.1 Alle door I Shine Today in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van I Shine Today totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

19.2 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

19.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 20. Opschorting

20.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft I Shine Today het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

20.2 Voorts is I Shine Today bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst I Shine Today omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van I Shine Today kan worden gevergd.

20.3 I Shine Today behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21. Ontbinding

21.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is I Shine Today bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

21.2 Voorts is I Shine Today bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst I Shine Today omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van I Shine Today kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van I Shine Today kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

21.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

21.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van I Shine Today op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

21.5 Indien I Shine Today de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is I Shine Today niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

21.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door I Shine Today geleden schade.

Artikel 22. Overmacht

22.1 Een tekortkoming kan niet aan I Shine Today of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

22.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop I Shine Today geen invloed kan uitoefenen en waardoor I Shine Today niet in staat is de verplichtingen na te komen.

22.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door I Shine Today in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

22.4 I Shine Today heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat I Shine Today zijn verbintenis had moeten nakomen.

22.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

22.6 Zowel I Shine Today als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

22.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt I Shine Today zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

22.8 Indien I Shine Today ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is I Shine Today gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23. Garanties

23.1 I Shine Today garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. I Shine Today garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

23.2 I Shine Today garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

23.3 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

23.4 Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 2 weken, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

23.5 Ten aanzien van Diensten geldt de garantie, voor een periode van 2 weken, tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

23.6 Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

23.7 Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal I Shine Today, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

23.8 Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

23.9 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat I Shine Today in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

23.10 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar I Shine Today geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 24. Onderzoek en reclame

24.1 De Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

24.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan I Shine Today gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

24.3 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan I Shine Today gemeld te worden.

24.4 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan I Shine Today gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

24.5 Voor de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

24.6 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

24.7 De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van het gebrekkige Product zal I Shine Today aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door I Shine Today nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever I Shine Today niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

24.8 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever I Shine Today binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

24.9 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 25. Aansprakelijkheid

25.1 I Shine Today is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van I Shine Today. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

25.2 I Shine Today is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

25.3 I Shine Today is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat I Shine Today is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor I Shine Today kenbaar behoorde te zijn.

25.4 I Shine Today is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

25.5 Indien I Shine Today aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van I Shine Today beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door I Shine Today aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat I Shine Today overeenkomstig de verzekering draagt.

25.6 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor I Shine Today aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan I Shine Today te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

25.7 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens I Shine Today vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

25.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van I Shine Today of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 26. Vrijwaring

26.1 De Opdrachtgever vrijwaart I Shine Today voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

26.2 Indien I Shine Today door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden I Shine Today zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van I Shine Today en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 27. Verjaringstermijn

27.1 Voor alle vorderingen jegens I Shine Today en de door I Shine Today (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

27.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever I Shine Today ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 28. Intellectuele eigendom

28.1 I Shine Today behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

28.2 I Shine Today behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 29. Privacy en cookies

29.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan I Shine Today verstrekt, zal I Shine Today zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

29.2 I Shine Today handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. I Shine Today zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

29.3 De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

29.4 Bij het bezoeken van de website kan I Shine Today informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

29.5 De informatie die I Shine Today verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

29.6 I Shine Today mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

29.7 Het is I Shine Today niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

29.8 I Shine Today mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

29.9 Het is I Shine Today niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

29.10 I Shine Today zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

29.11 De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

29.12 De Opdrachtgever gaat akkoord dat I Shine Today de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 30. Klachtenregeling

30.1 Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent het Product kan de Opdrachtgever per e-mail aan I Shine Today een klacht indienen.

30.2 De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee maanden bij I Shine Today in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaand van de klacht.

30.3 I Shine Today behandelt alle klachten vertrouwelijk.

30.4 Indien de Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal I Shine Today de klacht van de Opdrachtgever niet in behandeling nemen. Pas wanneer I Shine Today de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

30.5 I Shine Today zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 31. Wijziging algemene voorwaarden

31.1 I Shine Today heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

31.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

31.3 I Shine Today zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

31.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

31.5 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 32. Toepasselijk recht en geschillen

32.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij I Shine Today partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

32.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 33. Vindplaats

33.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 60437863.

Geschillencommissie

Volgens de Wkkgz moet iedere zorgaanbieder aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dat geldt ook voor schoonheidsspecialisten. De sector Uiterlijke Verzorging heeft een eigen geschillencommissie met specifieke kennis in huis.  Dit is de ANBOS. Hier kunt u als cliënt terecht. Deze commissie neemt klachten in behandeling, verzamelt gegevens en standpunten en maakt zo nodig een deskundigenrapport op. Na een zitting doet de commissie een bindende uitspraak.